+31 (0) 6 20 20 82 16

Welkom bij Ouwbollig English Antiques

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten
op afstand aan consumenten aanbiedt: Consument: de natuurlijke persoon
die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer: Overeenkomst op
afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten
en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
afstand: Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht: Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om
binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand: Dag:
kalenderdag:Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking
tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk
middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die
aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Naam: Ouwbollig
Vestigingsadres : Neptunusstraat 12 Vestigingsplaats:6163XN Geleen
Internetadres : www.ouwbollig.eu KvK-nummer : 60612835 Soort
Inschrijving : Eenmanszaak: Hoofdvestiging: Geleen 

Artikel 3 - Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand
elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere
wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze
algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is. 

Artikel 4 - Het aanbod Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving
is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie,
dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft
in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen: de eventuele kosten
van aflevering: de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en
welke handelingen daarvoor nodig zijn: het al dan niet van toepassing
zijn van het herroepingsrecht: de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst: de termijn voor aanvaarding van het
aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs: de hoogte
van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op
een andere grondslag dan het basistarief: indien de overeenkomst na de
totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument
te raadplegen is: de wijze waarop de consument voor het sluiten van de
overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan
geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de
overeenkomst tot stand komt: de eventuele talen waarin, naast het
Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten: de gedragscodes waaraan
de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument
deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; ende minimale
duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die
strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of
diensten. 

Artikel 5 - De overeenkomst De overeenkomst komt, onder voorbehoud van
het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg
heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen
of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede
van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De
ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument
op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de
ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden
waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten
zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service
na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden
opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de
consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; e. de
vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.6. Indien de
ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van
producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten.1. Bij de
aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze
termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de
consument.2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met
het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat
en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten bij levering
van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op
de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn
herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping. Indien de consument gebruik
maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald
heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht. Indien de consument niet over
een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden
uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting
van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a) die door
de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
de consument: die duidelijk persoonlijk van aard zijn: die door hun aard
niet kunnen worden teruggezonden: die snel kunnen bederven of
verouderen:waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft: voor losse
kranten en tijdschriften: voor audio- en video-opnamen en
computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding
te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode b)
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken c) betreffende
weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs Gedurende de in het aanbod vermelde
geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in BTW tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de
ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen
zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden
na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen
heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen; of b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op
te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod
van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie. De ondernemer staat er voor in
dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur
als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de
nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer
kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering. De ondernemer zal de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het
adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met
inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een
langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en
recht op eventuele schadevergoeding.In geval van ontbinding conform het
vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt
te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel
beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de
ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten
berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties De consument kan een overeenkomst die voor
onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat
bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden
verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst
voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de
overeenkomst maximaal één maand bedragen. 

Artikel 13 - Betaling Voor zover niet later is overeengekomen dienen de
door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen
veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte
van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. Bij de verkoop van
producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen
gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van
wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte
redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling De ondernemer beschikt over een voldoende
bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig
deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een
termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt
door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een
bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen: Aanvullende dan wel
van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.